គោលការណ៍តម្លៃផលិតផលគ្រួសារបៃតង

តម្លៃ ខេត្ត /ខណ្ឌ៖

+តម្លៃឈុតតូច ១០ ដុល្លារ លក់រាយ ១៧ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១២ដុល្លារឈុតតូច (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+តម្លៃឈុតធំ ១៥,៥០ ដុល្លារ លក់រាយ ២៧ ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ២៤ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១៨,៥០ ដុល្លារ ឈុតធំ (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+ឡេលាបខ្លួន តម្លែ ៩ ដុល្លារ លក់រាយ ២៥ដុល្លារ ទិញខែនេះត្រឹមតែ ២០ដុល្លារ

តម្លៃតំណាងតូច ១៣ ដុល្លារ (បួនកំប៉ុង)

តម្លៃ ស្រុក /សង្កាត់

+តម្លៃឈុតតូច ១០,៦០ ដុល្លារ លក់រាយ ១៧ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១២ដុល្លារឈុតតូច (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+តម្លៃឈុតធំ ១៦,៤០ ដុល្លារ លក់រាយ ២៧ ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ២៤ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១៨,៥០ ដុល្លារឈុតធំ (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+ឡេលាបខ្លួន តម្លែ ១០ ដុល្លារ លក់រាយ ២៥ដុល្លារ ទិញខែនេះ ត្រឹមតែ ២០ដុល្លារ

តម្លៃតំណាងតូច ១៣ ដុល្លារ (បួនកំប៉ុង)

តំណាងផ្សារ

+តម្លឈុតតូច ១១,២៥ ដុល្លារ លក់រាយ ១៧ ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១២ដុល្លារឈុតតូច (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+តម្លៃឈុតធំ ១៧,៥០ ដុល្លារ លក់រាយ ២៧ ដុល្លារ ទិញក្នុងខែនេះ ត្រឹមតែ ២៤ដុល្លារ

លក់ជូនតំណាងតូច ១៨,៥០ ដុល្លារឈុតធំ (ប្រាំឈុតទ្បើង)

+ឡេលាបខ្លួន តម្លែ ១១ ដុល្លារ លក់រាយ ២៥ដុល្លារ ទិញខែនេះ ត្រឹមតែ ២០ដុល្លារ

តម្លៃតំណាងតូច ១៣ ដុល្លារ (បួនកំប៉ុង)

បញ្ជាក់៖សូមតំណាងចែកចាយ និងអតិថិជនគោរពតាមការណែនាំនេះ ប្រសិនបើមានករណីមិនអនុត្តន៍តាមគោលការណ័នេះទេ តំណាងត្រូវចូលមកដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីរក្សាគុណតម្លៃ និងភាពជឿជាក់ សូមតំណាងចែកចាយ យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអតិថិជន ។ តំណាងត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកផលិតផល ជំនាញលក់ ចំណេះដឹងផ្នែកស្បែកមុខ ដូច្នេះត្រូវមានពេលវេលា ទាំងមករៀន និងលក់ផលិតផលដល់ដៃអតិថិជន ។

គុណតម្លៃ និងភាពជឿជាក់ជាអ្វីដែលយើងត្រូវមានជូនតំណាង និងអតិថិជន ។